Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco z výročních zpráv ( 60. – 78.) a sborníků Gymnázia Hlučín

.

   Myslím si, že moje osobní vzpomínky se mohou docela dobře opřít zejména o má úvodní slova, popř. články z jednotlivých výročních zpráv školy, které jsme opět po dlouhých čtyřech desetiletích začali vydávat tiskem. Ve svých  úvodních poznámkách jsem se totiž snažil vystihnout nejpodstatnější události, které byly pro daný školní rok charakteristické či ojedinělé. Až na dvouletou přestávku, kdy můj nástupce, ředitel Mgr.Jaroslav Horák, vydávání výročních zpráv v letech 1988 – 1989 přerušil, zde učiním jakýsi výběr ze všech ostatních, které byly za mého ředitelování vydány, vč. tří mimořádných sborníků, které vyšly k 65., 75. a posléze 80. výročí založení našeho gymnázia. Přiznám se, že  na tuto práci se moc těším, protože si tak sám oživím dřívější události, které zub času pokryl hustší mlhovinou. Vždyť v průběhu mého ředitelování se vystřídalo celkem 11 ministrů a ministryň školství (předrevolučních 3 - J.Synková, K.Juliš, M.Vondruška a porevolučních 8 - M.Adam, P.Vopěnka,P.Piťha, I.Pilip, J.Gruša, K.Sokol, E.Zeman, P.Buzková).

     A bude pouze na náhodném čtenáři těchto stránek, pokud si  z tohoto mého výtahu vybere to, co jej  zajímá nejvíce.

.

Sborník"Šedesát pět let gymnázia v Hlučíně"

.

Z Českého snu  (Josef Kainar)

Když si tak dřímáš, chloubo maminčina, pro kterou mlčí celý dům a svět,

      pro kterou srnka ostýchavě klade do mechu ta svá černá kopýtka,

      pro kterou starý otec netopýrů potichu učí kroužit svoje mladé,

      pro kterou tak, jak umí nejlépe, do okna voní noční šeříky –

      když si tak dřímáš, mazlíčku, ty rváči veliký, víš ty, co spíš ?

     Spíš, synku, Český sen.

     On si tě kolíbá, a konejší, a hýčká. Jsi do snu pohřížen jak jádro do jablíčka.

Však tebe chrání Sen, jenž roste časy všemi, vždy košatěji a vždy krásněji,

     a ty jsi v něm, a on je v tobě skryt, a  oba jedno jste v té české noci širé.

     Spinkej, ty mámin mazlíčku. Spi, příští bohatýre.

Z Básně po jitřním rozchodu ( Josef Kainar)

Tak jsme se rozešli

      Přátelé všelijací

      Ať lidé jenom lidmi jsou

      A ptáci ať jsou ptáci.

    

Z úvodního slova ředitele

„ Ve školním roce 1985/86 si připomíná naše škola 65 let svého trvání. U této příležitosti jsme sestavili sborník, kterým jsme se pokusili navázat na předchozí  almanach, jenž byl vydán k 50 tiletému jubileu hlučínského gymnázia…

… Byli jsme si vědomi, že právě většina těchto mladších absolventů již nemá možnost se s obsahem prvního sborníku seznámit. V jeho medailónech bylo vzpomenuto několika významných osobností, které prošly branami našeho gymnázia, jako například literárního vědce univ.profesora PhDr. Artura Závodského,DrSc., hlavního hygienika ČSR univ.profesora MUDr. Viléma Škovránka, filologa univ.profesora PhDr. Romana Mrázka,CSc., děkana Vysoké školy báňské v Ostravě prof.ing.Jindřicha Mikesky,DrSc. a dalších. Do této skupiny patří i básník Josef Kainar a malíř Zdeněk Kudělka…

… Vypravujeme sborník ke čtenáři s přáním, aby posloužil jako milá památka na dobu prožitou na této střední škole.                                                                                                 J.B.

Ze zdravice předsedy MěNV v Hlučíně

„ Stalo se dobrým zvykem připomínat si významná výročí. Děje se tak především proto, abychom zhodnotili prošlý časový úsek z hlediska splnění představ a poslání, ale i důvodů čistě osobních.

    Při jubileu 65 let hlučínského gymnázia to platí dvojnásob. To proto, že vznik gymnázia je nerozlučně spjat s obdobím tzv. první republiky, se situací, kdy Hlučínsko se téměř po dvousetleté odluce vrátilo do lůna českých zemí, kdy se ukazovalo všechno to, co způsobilo ono násilné odtržení této části naší vlasti ve vědomí lidí. Ukázalo se, že právě v případě uvědomělých a vzdělaných lidí byly na Hlučínsku největší problémy a potíže….

…Jsem přesvědčen, že tato doba – až do okupace v září 1938 – patří k významným obdobím v životě školy, celého města, ale i celého Hlučínska. Škola, jak známo, se vrátila opět k svému původnímu poslání až v září 1945. Od té doby prošla vývojem, který je úzce spjat s organickou přestavbou a budováním československého školství až po dnešní dobu. Jestliže z těchto pohledů hodnotíme význam a poslání 65 let hlučínského gymnázia – první české střední školy na Hlučínsku – pak můžeme směle říci, že škola vždy se ctí obstála…."

                                                                                                                           Ladislav Kalusek

Z letopisů školy

„…K padesátiletému jubileu hlučínského gymnázia byl v roce 1971 uspořádán sjezd absolventů školy. Zajímavý almanach a výstavka dokumentů měly přiblížit význam školy a její historii. Almanach vznikl z podnětu a za redakce univ.profesora dr. Artura Závodského, jednoho z prvních absolventů. Zaujal svým obsahem i podáním a byl čtenáři přijat velmi příznivě. Sjezdu se zúčastnili z nejstarší generace profesoři L.Svoboda, Zd.Bár, A.Hyška a další. Vděčně a s úctou vzpomínáme všech zasloužilých učitelů hlučínského gymnázia, kteří již odešli. Ředitel Josef Moric zemřel na podzim roku 1974 ve věku 87 let. Jeho pohřbu se zúčastnili zástupci školy a nad rakví promluvil ředitel Jaromír Volek. Profesor dr.Ludvík Svoboda zesnul v srpnu 1977 a byl pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze. Tamtéž byl pochován i básník Josef Kainar. V roce 1980 odešel i Zdeněk Bár a v květnu 1982 ho následoval prof. Dr. Artur Závodský, DrSc… Věnujme všem tichou vzpomínku."

                                                                                                                          prof. Alfréd Palát

.

Z příspěvku "Padesát let po maturitě"

.

"...Ať chceš nebo nechceš, všude se tě tento nový duch dotkne. Dnes jistě nevidí žáci v profesorech velké pány, jako jsme viděli my, ale to neznamená stav bez autority, úcty a odpovědnosti. To trvá dosud, ale na jiném základě.

    To všechno nám prozradila prohlídka školy, její bohatě vybavené kabinety a učebny, chodby vyzdobené diplomy žáků, nástěnky, které hovoří o intenzivní žákovské aktivitě, živý a zajímavý výklad ředitele a těch, kteří nás školou provázeli...

... Po prohlídce jsme byli pozváni na besedu do naší bývalé oktávy, při níž nechybělo ani pohoštění. Stali se z nás bezděky opět žáci, kteří ze samé úcty k ředitelské autoritě a v zajetí prožitých dojmů málem ztratili řeč, kdyby nebyl zasáhl temperamentní a srdečný ředitel J. Bárta. Navzájem jsme se seznámili s životními osudy po maturitě každého z nás. Nechyběla ani humorná a vtipná líčení, takže nebyla nouze o upřímný smích.

    S velkým zájmem jsme si prohlédli kroniky školy, kde jsme jasně viděli, jaké to bylo kdysi a jaké je to dnes. Ta stará škola ustoupila lepší a z toho máme upřímnou radost. Přesto jsme v ní i my  byli šťastní. Když se stará generace setká s mladou, obohatí se každá o jisté poznání, a to je přínos, který se nedá docenit. Tato vzájemná beseda byla nejhlubším zážitkem našeho setkání. Nemůžeme být za ni dosti vděčni - byl to skutečně krásný den, škoda jen, že se už nikdy nevrátí !

    ... nekonečné vzpomínky na dobu studia. Jsou jako letní slunce v podzimních dnech lidského života. V nich všechno přebolí, všechno zrůžoví, vše se jeví jinak... "

                                          

Vzpomínají absolventi matur.roč. 1934/35 (E.Jedličková-Balarinová, A.Dominik,J.Konečný,A.Kubelka.V.Nevřela,F.Ošanec a T.Pytlík)

.

60. výroční zpráva (škol.rok 1986 – 87)

Z úvodního slova ředitele

… Vydání sborníku „Šedesát pět let gymnázia v Hlučíně“ nás také motivovalo k tomu, abychom pokračovali v dávno zašlé tradici pravidelného vydávání výročních zpráv školy ori vnitřní potřebu jeho studentů a profesorů. Všechny vytištěné výroční zprávy z let 1920 – 1938 jsou uloženy v Okresním archivu v Opavě…

… Ve školním roce 1986/87 jsme se zaměřili na další zkvalitnění účinnosti naší pedagogické práce, včetně zavedení elektronizace do výuky prostřednictvím nového vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika v 1. ročníku. K tomuto účelu škola obdržela z n.p. Komenium čtyři mikropočítače IQ 151….

(pozn. autorem obálky první a poté i dalších výročních zpráv je absolvent gymnázia  JUDr. Drahomír Mohylák).

Z příspěvku „100 let od narození prvního ředitele G Hlučín Josefa Morice“

    Mezi čestnými hosty oslavy 65. výročí založení hlučínského gymnázia byl také dr.Josef Moric, syn jeho prvního ředitele a zároveň i jeho bývalý absolvent. U příležitosti 100.výročí narození svého otce (4.2.1887 v Komárově u Opavy, zemřel 29.9.1974,pohřben taktéž) zaslal současnému řediteli RNDr. Jiřímu Bártovi pěkný dopis. Z jeho vzpomínek vyjímáme:

„… Když byl můj otec jmenován profesorem a pověřen organizací zřízeného gymnázia, přistěhovali jsme do Hlučína. Chodil jsem tam do obecné školy a bylo mi tehdy divné, že když šlo o otázku národnosti či mateřské řeči, od hlučíňáků jsem slyšel: „ My nejsme su je Češi, my sme su je Moravci !“  Proč si tak říkají ? Byla to reminiscence na to, že byli již od pradávna součástí Velkomoravské říše, stejně jako území Čech a Slovenska ? Tudíž jako „širší společný jmenovatel“ ?

    Gymnázium v Hlučíně bylo původně umístěno v budově bývalého sirotčince – nadace Chalottenstift, poblíž farního kostela. Tam jsem dělal přijímací zkoušku. Za otcova působení byla vybudována nová krásná budova nynějšího gymnázia, otevřená v r. 1925, ve které jsem vystudoval a maturoval. K padesátiletému jubileu gymnázia (r. 1970) byl vydán sborník, v němž byli hodnoceni naši profesoři, i můj otec. Jsem rád, že jeho hodnocení bylo kladné…

… např. profesor Hartmann zde píše „o autoritě, která se neopírá o úřední postavení, nýbrž spíše o úctu a vážnost, kterou osobě dodávaly odborné vědomosti, kulturní rozhled, rozvážnost, pedagogická zkušenost, znalost lidí a schopnost jejich moudrého a taktního vedení. Obdobnou otcovskou starostlivost museli pociťovat i žáci. Obsah otázky určené provinilci „ Hochu, proč jste to udělal ?“ vypadal karatelsky přísně, ale její tón zněl laskavě a neminul se s pedagogickým účinkem, protože vléval důvěru ve spravedlnost a pochopení…“

 

61. výroční zpráva ( škol.rok 1987-88)

Z úvodního slova ředitele

… Také maturitní zkouška získala novou podobu, stala se zcela logickým závěrem obsahové přestavby středního školství. Prověřovaly se při ní cílové vědomosti, schopnosti a postoje absolventa, nikoliv jen dílčí útržkovité vědomosti. Místo maturitních otázek byla zavedena široce koncipovaná maturitní témata, základem ústní zkoušky se stala diskuse mezi maturantem a členy zkušební komise. Součástí maturity na gymnáziu se stala i písemná zkouška z matematiky, nově byla zavedena i povinná maturitní zkouška ze skupiny odborných předmětů… Bylo zahájeno budování odborné učebny pro stavebnictví a výstavba zemědělského výukového areálu, byl zpracován projekt odborné učebny výpočetní techniky, která bude vybudována ve škol.roce 1988/89…

… Ve dnech 4. – 5.9.1987 se uskutečnilo družební setkání s delegací gymnázia Ružomberok v Hlučíně…

.

62. a 63. výroční zpráva ( škol.rok 1988-89 a 1989-90) nevyšly tiskem

.

64. výroční zpráva (škol.rok 1990 – 91)

Z úvodního slova ředitele

…Celá naše společnost se octla po zhroucení předchozího režimu v listopadu 1989 v přechodné době. Víme, že se budeme ještě dlouho potýkat s neradostným dědictvím minulých desetiletí. Učinili jsme pouze první kroky na cestě k demokratickému uspořádání, k obnově hospodářství, k vybudování ustáleného právního státu – České a Slovenské federativní republiky. Také úkolem našeho školství je v dané chvíli účinně pomoci k této společenské přeměně, znovu objevit narušené demokratické tradice, docílit zásadních změn v celém chápání výchovy k občanství, jejíž poslání musí být v budoucnu hluboce etické a mravní…

… Touto zákonnou úpravou získala naše škola právní subjektivitu, v okresech vznikly nové školské úřady, řízené odvětvovým způsobem přímo z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Počínaje 1.9.1990 byla na gymnáziu zrušena výuka odborných předmětů se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, zemědělství a ekonomiku… Na některých gymnáziích byly nově zřízeny třídy 1. ročníku (primy) osmiletého studia. Pedagogická rada našeho gymnázia se rozhodla požádat ministerstvo školství ČR o povolení šestiletého studia, obdrželi jsme však negativní odpověď.

.

65. výroční zpráva (škol.rok 1991-92)

Z úvodního slova ředitele

Motto: Nadarmo se snažíme zlepšovat metody, nebude-li ze škol vyhnána lenost.“

(J.Á.Komenský)

     Letošní školní rok 1991/1992 probíhal ve znamení 400. výročí narození velkého syna českého národa – Jana Ámose Komenského. Na počest tohoto významného jubilea vyhlásila vláda ČSFR rok 1992 Rokem výchovy a vzdělávání.

     V nových společenských podmínkách začíná stále zřetelněji platit, že efektivní může být jedině takové vzdělávání, které umožní všem studentům dosáhnout během svého studia takové kvality, pro které mají jednak dispozice a o které mají sami zájem. I nejmodernější poznatky dnes rychle zaostávají. To, co však zůstává na celý život, je způsob myšlení, hodnocení věcí, úcta k životu. Proto i cílem našeho gymnázia je vychovat kulturního, vzdělaného a mravného člověka, občana vědomého si své svobody a současně své odpovědnosti.

    U příležitosti oslav slavného výročí učitele národů naši studenti společně se svými profesory připravili hodnotný program, který předvedli svým spolužákům, rodičovské i ostatní hlučínské veřejnosti jednak na slavnostní školní akademii v kulturním domě, jednak na veřejném koncertě Pěveckého komorního souboru v kostele J. Křtitele v Hlučíně. Obě tyto akce sklidily u diváků zasloužený úspěch.

    Nedá se však zdaleka tvrdit, že by uplynulý školní rok byl klidný a pokojný. Marně jsme očekávali, že společně se zásadními společenskými přeměnami bude posupně docházet i v našem školství k pozitivním změnám. Vládě České republiky byl po vzrušených diskusích předložen návrh transformace výchovy a vzdělávání, jehož tzv. 1. krok předložil ministr školství ČR prof. P. Vopěnka. Protože ve svém návrhu zcela ignoroval několik dalších návrhů expertů i tisíce stanovisek a připomínek, přicházejících na ministerstvo přímo ze škol, zaslali jsme do České národní rady protestní petici. Vyjádřili jsme v ní zásadní nesouhlas s předloženou koncepcí pana ministra Vopěnky.

     Již tak neklidnou hladinu školy rozvířil další neuvážený krok našeho ministerstva, které do návrhu nového nařízení vlády ČR zapracovalo zvýšení stávající míry vyučovacích povinností s viditelnou snahou kompenzovat tolik očekávané zvýšení základních platů nejen učitelů, ale i dalších státních zaměstnanců. Proto tomuto návrhu se naše odborová organizace ostře ohradila a připojila se k jednohodinové varovné stávce, vyhlášené ČMOS pracovníků školství.

… Uplynulý školní rok měl však i své světlé body. Bezesporu se k nim řadí zejména ministerský souhlas se zřízením tříd 6 letého gymnázia v Hlučíně  (po našem téměř dvouletém úsilí), včetně souhlasu s vypracováním vlastního učebního plánu i rámcových učebních osnov všech vyučovacích předmětů pro 1.ročník…

.

66. výroční zpráva (škol.rok 1992-93)

.

Z úvodního slova ředitele

Motto: „ Kdokoli se narodil člověkem, nechť se učí žít jako člověk.“ (J.Á.Komenský)

    Tak jsme se jich konečně dočkali. Jací asi budou ? Budou i oni s námi spokojeni ? Hodně podobných, dosud nezodpovězených otázek a plných šest let před námi, než si odpovíme na tuto poslední – to se bude psát již rok 1999, poslední to rok dvacátého století.

    Ano, přijali jsme letos prvních třicet žáků primy nově zřizovaného šestiletého gymnázia. Tímto se rok 1993 stává dalším mezníkem v historii naší školy – vracíme se k tradici víceletého gymnázia. Věřím, že obě formy, šestiletá i čtyřletá, se snesou vedle sebe dobře, že si budou zdravě konkurovat, ale vzájemně si také pomáhat.

    Jestliže jsem v loňské výroční zprávě uvedl, že školní rok 1991/92 nebyl nikterak klidný a pokojný, nedá se to bohužel říci ani o tom letošním. Došlo opět k výměně (již třetí po roku 1989) ministra školství  (prof.P.Vopěnku  vystřídal prof. P. Piťha), včetně jeho náměstků…

    … Věřím, že ve školním roce 1993/1994 se i v našem rezortu školství konečně pohnou ledy, že se rozhodne o směru a rychlosti reformního postupu, že se nám podaří uskutečňovat výchovu a vzdělávání našich studentů ve spokojenější atmosféře než dosud.

.

Z rozloučení s absolventy gymnázia

„ … Teď se rozejdete do světa – na studia, do zaměstnání. Ale ať chcete nebo ne, budete neviditelným předivem spojeni s tímto městem, s touto školou. Opatrujte tyto spojnice a nezapomeňte – ať se ve svém životě ocitnete kdokoliv – že pocházíte odtud, že jste zde vyrostli a chodili do školy. Tady, v tomto kraji, na Hlučínsku. Ať přijdete ve svém životě kamkoliv, nikdy na to nezapomeňte ! Ať budete dělat cokoliv a kdekoliv, dělejte to tak, aby ostatní mohli říkat: „Ten je dobrý, má hlučínské gymnázium.“

… Přemýšlel jsem, kterými zrnky moudrosti bych vás při tom dnešním symbolickém vstupu mezi nás, dospělé, obdařil. Vybral jsem slova, která jsem slyšel docela nedávno u úst slezského rodáka, hudebního skladatele a spisovatel Ilji Hurníka, která pronesl u příležitosti převzetí čestného doktorátu Ostravské univerzity: „… Naučme s eod sebe odlišovat pojmy, které se zdají být synonymy, popravdě však znamenají protiklad. Rozlišujme sebevědomí, které je dobré, od pýchy, která je ničivá. Ctižádost od slávychtivosti, pokoru a skromnost od malomyslnosti, soutěživost od závisti, stavu to mučivému jako choroba. Ulpěte na penězích a stanou se z vás lakomci, kteří z majetku nebudou mít nic, leda strach o něho. Ulpěte na zdraví a onemocníte přinejmenším hypochondrií. Ulpěte na milované ženě a utrápíte ji i sebe žárlivostí. Ulpěte na slávě a dostanete strach, že o ni brzy přijdete. Nezbývá, než se opřít o jedinou jistotu: že to, co bylo v mezích našich sil, jsme nepromarnili – tedy o dobré svědomí.“

… Proto vás, vážené absolventky a absolventi hlučínského gymnázia, prosím – staňte se takovými lidmi, kteří budou celým svým životem směřovat jen k dobru a spravedlnosti, kteří se budou chovat a jednat kultivovaně, zkrátka, kterým se stane vlastní ona normální lidská slušnost.

.

67. výroční zpráva (škol.rok 1993-94)

.

Z úvodního slova ředitele

Motto: „Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.“

(Albert Einstein)

   Naši primáni nově zřízeného šestiletého studia mají svůj první rok za sebou a pozoruji, že se s těmi staršími spolužáky docela hezky sžívají. Občas si sice spletou některého maturanta se členem profesorského sboru a plaše ho pozdraví, ale jinak se mají čile k světu. Začali vydávat svůj třídní časopis Prima, který má na škole příznivý ohlas, zapojili se aktivně do školních soutěží a někteří dosáhli již prvních úspěchů i v okresním měřítku. Jsme rádi, že námi vypracovaný učební plán i rámcové učební osnovy šestiletého gymnázia byly ministerstvem i Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze schváleny, což nám umožňuje naplňovat v praxi naše vlastní představy a záměry…

… Je už mým údělem konstatovat v každé výroční zprávě, že na postu ministra školství došlo opět (již počtvrté) ke změně. Tentokrát prof. P. Piťhu vystřídal jeho 1.náměstek ing. Ivan Pilip, který se stal nejmladším členem české vlády. Ani v tomto školním roce nedošlo mezi MŠMT ČR, pedagogickou veřejností, vládou a parlamentem k tolik očekávanému konsenzu o cílech, programu a rychlosti postupu transformace školství. Chybí legislativa potřebná k zajištění podmínek rychlého rozvoje školství a efektivní realizace jeho cílů. V důsledku toho je vývoj našeho školství neuspokojivě pomalý a zmatený.

    Náš stavební záměr rekonstrukce půdního prostoru na odborné učebny nebyl ani letos zařazen do plánu investic MŠMT ČR, z vlastních rozpočtových prostředků se nám podařilo realizovat výměnu nevýkonného větracího zařízení v tělocvičně a zejména vybudovat novou odbornou učebnu výpočetní techniky z nevyužitého prostoru nad šatnami tělocvičny.

   Budoucnost našeho školství je v jeho lidských zdrojích. Mým přáním je, aby naše gymnázium bylo vnitřně demokratické a nadále dobře plnilo svoji nezastupitelnou funkci na Hlučínsku…

.

68. výroční zpráva ( škol.rok 1994-95)

Z úvodního slova ředitele

Motto: „ Vzdělání nedělá lidi šťastnějšími a skoro v žádném případě úspěšnějšímu, dělá je ale přesto víc lidmi.“ ( Josef Jařab)

    Nedá se říci, že by se oproti minulým létům vody v rezortu školství nějak zklidnily. Naopak, parlamentem nově schválené novely stávajících školských zákonů opět rozvířily hladinu u školské veřejnosti, neboť nedávají potřebnou jistotu ani do blízké budoucnosti. Vzrůstající nespokojenost potvrzuje i aktivita odborářů, kteří vyhlásili v červnu stávkovou pohotovost a v případě ignorace jejich oprávněných požadavků ze strany ministerstva školství připravují i výstražnou stávku.

   I přes stálý nedostatek investičních prostředků se nám v letošním školním roce podařilo z vlastního rozpočtu školy uskutečnit několik důležitých stavebních akcí, např. opravu fasády budovy, nové nátěry střechy a okapů, rekonstrukci sociálního zařízení ve všech 3 podlažích, obnovení parket v tělocvičně, vybudování nové odborné učebny jazyka německého, učebny výpočetní techniky osobními počítači atd.

   U příležitosti  letošního významného jubilea školy jsme zorganizovali řadu vlastních aktivit. Vzpomenu např. konferenci Hlučínsko v proměnách času (společně se Slezskou vzdělávací a kulturní nadací Hlučínsko), slavnostní koncert Pěveckého komorního sboru našeho gymnázia v kostele sv. J.Křtitele… Byli jsme potěšeni řadou krásných dopisů, které jsme obdrželi od našich bývalých absolventů a profesorů jakožto odezvu na připravovanou oslavu  75.výročí založení hlučínského gymnázia…

… V letošním školním roce jsme se zapojili také do nelehkého boje za zachování šestiletých gymnázií, kterých na území naší republiky působí již na šedesát. Naše stanovisko, podpořené názory rodičů našich žáků primy a sekundy, jsme zaslali na MŠMT ČR i do poslanecké sněmovny Parlamentu…

.

Z dopisu rektora UP v Olomouci  Prof.Dr. Josefa Jařaba,CSc.

 Vážený pane řediteli,

    děkuji za Váš milý dopis a dovoluji si opětovat Vám a hlučínskému gymnáziu přání všeho dobrého. Až se zvláště vyvede tento jubilejní rok !

    Čas je vskutku neúprosný a já ve svém hektickém životě stačím některá data sledovat jen koutkem oka a kousíčkem mysli. Výročí našeho gymnázia a jeho oslavy jsem si už loni výrazně zapsal do kalendáře a slibuji, že dodám i krátký příspěvek do almanachu.

… Pokud budu mít do Hlučína v následujících měsících cestu, zastavil bych se ve škole. S omluvou za zpoždění přikládám vyplněný dotazník a spěchám na poštu odeslat složenku.

    Na shledání v Hlučíně se těší a srdečně zdraví                                                  J.Jařab

.

Z dopisu PhDr. H. L. Kopřivy

Vážený pane řediteli – slovutný profesorský sbore,

    Dovoluji si zdvořile upozornit ma to, že v Brně žije jeden z prvních (a možná jediný ještě žijící) maturantů vašeho gymnázia PhDr. Antonín Hartmann, dosud působící na Filosofické fakultě MU. Letos, 14.1.1995 se dožil 85 let. Rodákem jest z nedalekých Hněvošic, na nově zřízené gymnázium v Hlučíně přestoupil z Arcibiskupského klasického gymnázia v Kroměříži. Maturoval na Vašem gymnáziu s vyznamenáním a tam také zahájil svou učitelskou dráhu… Sám jsem jej zažil jako učitele na gymnáziu a později i na univerzitě a mnozí z jeho brněnských žáků na něho vzpomínají, mezi nimi i světově proslulý Milan Kundera (nemýlím-li se, byl dokonce Kunderovým třídním)… V 85 letech jest každý den vzácný. Starého pána by jistě vzpomínka z jeho bývalého působiště potěšila…                                                                                            H.K.Kopřiva

(pozn. Prof.Dr.A.Hartmann,CSc. se osobně zúčastnil oslav jubilea školy jako čestný člen předsednictva přípravného výboru ( napsal nám i děkovný dopis – viz. 69.výroční zpráva)

.

Sborník „ Sedmdesát pět let Gymnázia v Hlučíně“

(1920 – 1995)

.

Z úvodního slova ředitele

… Sborník , který vydáváme k 75. výročí založení českého Gymnázia v Hlučíně, navazuje jednak na své dva předchůdce (1971 a 1986) a zároveň doplňuje i od roku 1986 pravidelně vydávané výroční zprávy o činnosti naší školy. Jsem rád, že i přes nejrůznější změny v názvu a obsahu si škola a lidé v ní,  studenti i profesoři, dokázali udržet svou pověst i poslání jak ve městě, tak i v celém hlučínském regionu…

…Naplnění celého projektu šestiletého gymnázia optimálním obsahem však záleží a bude i v budoucnu záležet především na kolektivu jeho pedagogů. Ten je tvořen takovými stálicemi sboru, které trvale a již po mnoho let vytvářejí jeho dobré jméno. Jsou jimi profesorky a profesoři Jiřina Nasadilová, Zdeněk Štěpánek, Jana Sabolová, Libuše Gelnarová a Alois Nasadil. Ale i celá řada dalších kolegyň a kolegů je více než dvě desetiletí své škole věrná – Božena Gelnarová, Kristina Dudková, Petr Kolarz, Anna Kulová, Růžena Rostková, , Květuše Uhlířová a Zdeňka Všetečková. Naše gymnázium může být právem hrdé na to, že si samo vychovalo víc než polovinu svých vlastních aktérů výchovy a vzdělávání…

… Zcela výjimečným se stal i velkorysý čin našeho absolventa, pana Jana Balouška, majitele hlučínské tiskárny, který se rozhodl vytisknout vlastním nákladem tento almanach vč. pamětního listu (autorem prof. Jana Pivovarská).

… Naše poděkování patří rovněž bývalému absolventu PhDr. Erichu Šefčíkovi, správci Slezské vzdělávací a kulturní nadace Hlučínska, za odborné vedení redakční rady almanachu a jeho vřelý, nakažlivý optimismus, kterým nás provázel po celou dobu přípravy oslav letošního výročí.

     Na tomto místě bych chtěl připomenout památná slova dlouholetého ředitele hlučínského gymnázia Josefa Morice, která pronesl u příležitosti prvních maturit v r. 1928 : „ Až bude ústav oslavovat první půlstoletí svého trvání, věříme pevně, že budeme moci se pochlubiti v řadách svých bývalých žáků dobrými pracovníky, ušlechtilými lidmi, kteří přispěli k povznesení tohoto kraje, četnými žáky, kteří si získali zásluhy o národ a vlast.“

… U příležitosti tří čtvrtstoletí, která uplynula od otevření prvního českého Gymnázia v Hlučíně  Vás chci ujistit, že vše, co bychom mohli nazvat „duchem školy“, je a zůstane i nadále zachováno, že budeme o něj pečovat a chránit ho. Aby se v jeho zdech cítili stále jako doma i potomci těch, kteří tohoto ducha vytvářeli a ctili. Proto se pokojně ponořte do následujících stránek a budu moc rád, když se Vám ho tam někde podaří objevit.

.

Několik poznámek k historii hlučínského gymnázia po roce 1945

… Vedením ústavu od 1.9.1945 byl pověřen prof. Pavel Strádal, předválečný člen profesorského sboru od r.1926, který se vrátil z Gymnázia v Ostravě, kde v době války působil… první poválečné maturity se konaly až ve škol.roce 1947-1948, kdy maturovalo prvních dvacet studentů…

… Vydáním Zákona o jednotné škole z r.1948 se tradiční osmitřídní gymnázium změnilo na čtyřleté. V důsledku těchto změn značně poklesl počet žáků gymnázia na 137… Nový školský zákon z r.1953 přinesl další organizační změnu. Místo gymnázia vznikl nový typ střední školy – jedenáctiletá střední škola (JSŠ) o dvaceti třídách, Ředitelem byl jmenován prof. Matěj Tureček z Opavy, od 1.2.1955 převzal vedení JSŠ bývalý ředitel gymnázia prof.Pavel Strádal… po jeho odchodu do důchodu v r.1959 převzal vedení JSŠ PhDr. Vilém Plaček…Ani další školský zákon z r.1960 zřizující střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) nezměnil chod hlučínského ústavu…. Po odchodu ředitele SVVŠ PhDr. Viléma Plačka mimo školskou sféru byl od jara 1962 do srpna 1963 ředitelem ZDŠ i SVVŠ Mgr.Radoslav Adamec. Po něm byl novým ředitelem SVVŠ jmenován prof. Stanislav Rambousek. Tím byl zahájen nový školní rok v samostatné ZDŠ a samostatné SVVŠ. Škola měla pouze čtyři třídy vzhledem ke značnému poklesu žactva… Koncem r.1972 uvolnila základní devítiletá škola poslední místnosti v budově gymnázia a přesídlila do nové školní budovy na Rovninách. Tím konečně získalo gymnázium všechny prostory v budově a výrazně se zlepšily vyučovací podmínky. V prosinci 1968 byl přijat zákon o čtyřletých gymnáziích, čímž byl vytvořen typ střední školy s obnoveným tradičním názvem gymnázium…V r.1973 došlo k další změně ve vedení školy. Dosavadní ředitel gymnázia prof. Stanislav Rambousek byl pověřen funkcí krajského inspektora na úseku učňovského školství v Ostravě, ředitelem byl jmenován dosavadní zástupce ředitele prof. Jaromír Volek.…

… V lednu 1976 bylo započato s generální opravou gymnázia, která se prováděla za provozu školy, což znamenalo velké problémy při zajišťování výuky. Za vydatné pomoci rodičů, profesorů i studentů byly do roku 1980 provedeny všechny hlavní práce. Škola měla nové ústřední topení s novou kotelnou, školní kuchyní s jídelnou, vyměněná okna, budova dostala novou střechu a fasádu…

… Ředitel Jaromír Volek odešel v r.1983 do důchodu, novým ředitelem byl jmenován RNDr. Jiří Bárta. Kromě let 1988 – 1989, kdy byl ustanoven krajským školním inspektorem v Ostravě, vykonává funkci ředitele hlučínského gymnázia dodnes. Od 1.9.1988 byl jmenován do funkce ředitele prof. Jaroslav Horák z Gymnázia v Opavě. Na škole působil v této funkci do konce 1.pololetí škol.roku 1989-1990…

… Poslední významné změny v organizaci školství nastaly po listopadu roku 1989. Byl novelizován školský zákon, významnou událostí v práci gymnázia se stal ministerský souhlas se zřízením tříd šestiletého gymnázia v Hlučíně…

… Na základě výsledků hlasování byl od 1.2.1990 pověřen dočasným řízením školy prof. Alois Nasadil. V březnu 1990 se uskutečnil konkurs na obsazení funkce nového ředitele gymnázia. Z celkového počtu 4 kandidátů získal největší počet hlasů RNDr. Jiří Bárta…

                                                                                       Mgr. Zdeněk Štěpánek 

.

69. výroční zpráva (škol.rok 1995 - 96)

.

Z úvodního slova ředitele

Motto: „ Vivat – créscat – floreat…“

    A máme to za sebou. Oslavy 75. výročí založení Gymnázia v Hlučíně se staly bezesporu nejvýznamnější událostí uplynulého školního roku a nemalé úsilí nás všech, žáků i pracovníků, bylo korunováno zaslouženým úspěchem. Kdo 7.10.1995 přijel do Hlučína, určitě nelitoval a jsme rádi, že na 1300 bývalých absolventů, profesorů a dalších hostů od nás odjíždělo s hezkými zážitky a pocity.

… Oslavy skončily a nastaly všední pracovní dny. Vzhledem k přechodu na devítiletou povinnou školní docházku letos neproběhlo přijímací řízení do 1.ročníku čtyřletého studia, naopak poprvé byly otevřeny dvě primy šestiletého cyklu.

     Letos nám naposledy složila k ústřednímu vytápění kotelna na tuhá paliva, v závěru školního roku a v průběhu letních prázdnin byla provedena její plynofikace v celkovém nákladu 2 mil. Kč…

.

Z komentáře k dokumentárnímu videofilmu „75.výročí založení G Hlučín“

.

… Čestní hosté byli uváděni k řediteli školy, který je osobně přivítal a věnoval jim pamětní almanach a další upomínkové předměty. Mezi nimi nechyběli nejstarší absolventi předválečného gymnázia, bývalí profesoři, ředitelé a významné osobnosti z řad bývalých žáků, např. rektor Palackého univerzity v Olomouci Prof. PhDr.Josef Jařab,CSc., operní sólisté Národního divadla v Praze Ivo Žídek a Jaroslav Horáček a řada dalších. Přijetí těchto vzácných hostů v ředitelně bylo velmi srdečné, plné radosti ze vzájemného setkání…

… Spolužák Josefa Kainara, Prof.Ing.Dr.Vladimír Šiške,CSc. věnoval gymnáziu jeho karikatury, které tento známý český básník nakreslil v maturitním ročníku 1938. Abiturientský sjezd obohacovala řada doprovodných akcí. Zahájila jej slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, kterou celebrovali bývalí absolventi, např. jednaosmdesátiletý páter Antonín Dominik. Jaroslav Horáček si s chutí zazpíval s místním chrámovým sborem pod vedením Mgr. Radomíra Adamce, bývalého ředitele hlučínského gymnázia…

… Úderem 15. hodiny se rozezvučela na třech místech – v kulturním domě, kině a sportovní hale – slavnostní znělka, kterou zkomponoval pro účely oslavy slezský rodák, hudební skladatel Ilja Hurník. Slavnostmí shromáždění v kulturním domě uváděl člen přípravného výboru pan Bernard Berunka…

… Slavnostní projev ředitele školy RNDr. Jiřího Bárty vyslechli se zájmem díky moderní videotechnice účastníci oslav ve všech největších sálech města Hlučína najednou:

„ Hezké odpoledne, vážení přátelé !

Tři čtvrtstoletí – ano, toť úctyhodný věk. V něm se každý člověk, ať chce či nechce, začíná ohlížet za svým uplynulým životem, hodnotí výsledky své práce, výchovy svých potomků… Ano, zralý a moudrý věk na bilancování. Podobné je to i tehdy, slaví-li životní jubileum škola… Ústy bývalého profesora, spisovatele a básníka Zdeňka Bára, která vyslovil na oslavě 50. výročí založení školy: „ Přijeli dnes do Hlučína ti, kteří chtěli na vlastní oči vidět ten sraz věrných a nejvěrnějších…“

… Jsem hluboce přesvědčen o tom, že se podaří i v budoucnu udržet toto společenství pohromadě a že hlučínské gymnázium může hledět i do dalších let s nemalou dávkou optimismu. Přeji mu, aby bylo i nadále zdravou školou, plnou vnímavých studentů a zapálených  kantorů, kterým se podaří z každého z nich vychovat kulturního, vzdělaného a mravného člověka, vědomého si své svobody a současně i své odpovědnosti. Věřím, že příští oslavy jeho založení budou stejně radostnou připomínkou jejího plodného a hodnotného působení v celé široké hlučínské oblasti.

    A co bych měl závěrem popřát vám, vážení přátelé ? Ať se vám podaří alespoň pro dnešní odpoledne a večer vrátit se do doby studií a pošetilosti mládí, do doby malin nezralých a nechejte se unášet pěknými vzpomínkami na chvíle zde prožité a snad znovu uslyšíte stříbrný vítr. VIVAT, CRESCAT, FLOREAT – to naše dobré hlučínské gymnázium !“

… Slavnostní shromáždění byla na všech třech místech ukončena studentskou hymnou Gaudeamus igitur… A pak se už hodovalo, zpívalo, někde i tančilo, ale hlavně vzpomínalo na léta studentského mládí… Tak rozjásanou noc Hlučín již dlouho nezažil…

.

Z dopisů našich absolventů řediteli školy

.

„… dosud žiji plný dojmů z účasti na oslavách 75.výročí založení Vašeho ústavu. Poznal jsem, že byly velmi pečlivě připraveny, setkaly se s úspěchem a ukázaly, jak intenzivním životem žije škola a jak se její činnost projevuje i navenek. Umělecké výkony měly vynikající úroveň. Vám, pane řediteli, jsem zavázán vděčností za Vaši pozornost k mé osobě, jak jste o mne pečoval a obstaral pro mne veškeré pohodlí. Srdečný dík. Vším jsem byl velmi dojat…

                                                                     Prof.PhDr. Antonín Hartmann,CSc.

.

„ S určitým časovým odstupem a se zhuštěním vzpomínek na sraz absolventů chtěl bych Vám co nejsrdečněji poděkovat za Vaši laskavou starost a péči o nás. Bylo to skutečně velkolepé. Režie spojená se spoustou mravenčí práce byla vynikající. Jsem Vám vděčen, že téměř po 60 letech jsem mohl zavzpomínat přímo na místě na školu, Hlučín a Prajsko a navíc v tak příjemné společnosti.“

                                                                              Prof.Ing.dr.Vladimír Šiške

.

„Vřelý dík všem, kteří nám připravili nádherné setkání 7.10.1995. Nezapomenutelné zážitky navždy prosvětlí další dny mého života.“

                                                                      Linka Rezková-Kašná (mat.r.1937)

.

Velký úspěch našich studentů

     Z amerického velvyslanectví jsme obdrželi radostnou zprávu. V rámci nadačního programu pro střední školy (The Secondary Schoul Scholarship Program) bylo z celkového počtu 500 uchazečů z České republiky i Slovenska vybráno 20 studentů a mezi nimi také dva z našeho gymnázia k jednoročnímu stipendijnímu pobytu ve Velké Británii a USA. Těší nás, že naše škola jako jediná z českých gymnázií má mezi dvacítkou nejúspěšnějších hned dva zástupce (Zuzanu Šmídovou a Lubomíra Ondruška). Oba studenti, vč. jejich ředitele RNDr. Jiřího Bárty, byli pozváni na slavnostní recepci pořádanou Velvyslanectvím USA v Praze.

.

70. výroční zpráva (škol.rok 1996 – 97)

.

Z úvodního slova ředitele

Motto: „ Řekl jsem mu, že školství teď neprožilo lehké chvíle. Je nutné si uchovat důvěru učitelské obce, což mě se ne vždy podařilo…“

(odstupující ministr školství Ivan Pilip svému nástupci Jiřímu Grušovi)

.

    Ano,a máme v našem resortu školství dalšího, od r.1989 v pořadí již pátého ministra p.Jiřího Grušu. Jeho předchůdce, než „přesedlal“ do nového křesla na ministerstvo financí. Stačil v tomto školním roce učinit několik nepopulárních kroků, které dovedly „kantorství“ nejen ke stávce (většina našeho sboru se jí zúčastnila), ale dokonce až k masové demonstraci učitelů z celé České republiky na Staroměstském náměstí v Praze. Tyto necitlivé zásahy MŠMT ČR se nemile dotkly i našeho gymnázia, které v rámci tzv. „optimalizace sítě středních škol se zcela bezdůvodně ocitlo na „šedé listině“ a na základě stanovených parametrů muselo výrazně korigovat svou dlouholetou koncepci postupné transformace čtyřletého studia na šestileté studium…

… mnozí členové našeho pedagogického sboru se zúčastnili poznávacího zájezdu do zemí Beneluxu a uctili památku učitele národů J.Á.Komenského v místě jeho posledního odpočinku v holandském Naardenu.

    Pokud bych měl však vyzvednout událost, která poznamenala letošní školní rok nejvíce, tak to dozajista bylo testování našich maturantů. Šlo o první seriózní pokus o objektivizaci vědomostí studentů s možností porovnání s jinými školami a ostatními vrstevníky z celé republiky. Pozitivní úlohu zde sehrála nadace SCIO Praha, která připravila vyvážené komplexní zkoušky z několika předmětů v rámci sondy MATURANT ‘ 97. Mezi stovkou gymnázií z celé ČR byla Českou školní inspekcí vybrána i naše škola. Naši maturanti se podrobili náročným písemným testům z českého jazyka, anglického a německého jazyka, z matematiky,z fyziky a biologie a obstáli v nich velmi dobře. Někteří prospěchoví výborní maturanti se navíc dobrovolně přihlásili k účasti v Národních srovnávacích zkouškách, organizovaných rovněž nadací SCIO pro studenty středních škol. Naši „vyslanci“ prokázali výtečné znalosti a jejich zásluhou se v celostátní soutěži škol zasloužili o skvělý úspěch – vybojovali pro hlučínské gymnázium celkové vítězství….

… Udržení si solidní prestiže naší školy mezi gymnázii našeho regionu bude však vyžadovat úzkou spolupráci mezi všemi profesory a studenty, jejichž společná odpovědnost a pracovitost se stanou trvalou devizou našeho gymnázia i v budoucích letech.

.

Z dopisu ředitele nadace SCIO dr.Ondřeje Štefla

„Vážený pane řediteli,

     dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vyhlášení vítězů Národních srovnávacích zkoušek 1997, které proběhne dne 16.června v zasedací místnosti budovy T.G.M (Senovážné nám.24,Praha 1) od 11,00 hod…

… Vaše škola zvítězila v soutěži středních škol a získává cenu : počítač, programové vybavení firmy Oracle Czech a bezplatné připojení na Internet na jeden rok od firmy Microsoft Internet CZ – Eunet Czechia…

(pozn. O nejvyšší percentil – 90.5 % a tím o nejlepší umístění se zasloužili zejména tito maturanti: Robert Pustelník v Bi a Ch, Jan Homola ve F, Kateřina Grygarčíková v ČJ, Marcela Klosková v NJ, Lenka Kryglová v M. Dalšími úspěšnými reprezentanty v NSZ SCIO byli: Jana Stanislavová, Zdeněk Guřan, Jakub Lavický, Lenka Zajícová, David Kubný a Petr Ksenič).

.

71. výroční zpráva (škol.r.1997 – 98)

.

Z úvodního slova ředitele

Motto: „ Vzdělání začíná být ekonomickou kategorií první velikosti. V mezinárodní konkurenci se můžeme udržet jenom tím, že sáhneme do poslední nevyčerpatelné suroviny – tím je mozek, výchova a vzdělání.“

(bývalý ministr školství Jiří Gruša)

  Ano, a máme v našem resortu opět dalšího, od r.1989 v pořadí již šestého ministra školství, doc. Jana Sokola. Vzhledem k jeho krátkému šestiměsíčnímu působení zůstanou po něm zřejmě jen „plovoucí“ úvazky učitelů.

    Věřme, že po červnových parlamentních volbách nová vláda konečně pochopí, že tou nejlepší investicí do budoucna naší země jsou její vzdělaní lidé, bez kterých se žádná společnost nemůže stát ani bohatou, ani prosperující. A že neponechá její vzdělanostní složku na samém okraji zájmu, jak se to „podařilo“ vládám předchozím…

… Nelze zapomenout ani na společné napínavé sledování televizních přenosů z hokejového „turnaje století“ v olympijském Naganu – lepší výchovu k vlastenectví za svou pedagogickou praxi skutečně nepamatuji.

    Všem pedagogickým pracovníkům přeji naplnění slov doc. Jana Sokola: „… neboť nemá-li škola být tím obávaným „vězením“, mají-li žáci zase cítit aspoň trochu té scholé čili volna, musí se v ní takhle cítit nejdříve učitelé.“

Z děkovných dopisů

Ředitelka ŠÚ Opava děkuje a vyslovuje uznání pedagogům Gymnázia Hlučín, kteří se zasloužili o vynikající výsledky studentů-maturantů v letošních Národních srovnávacích zkouškách. Vzorná příprava talentovaných studentů přinesla škole skvělé 1.místo mezi všemi zúčastněnými středními školami z České republiky. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

                                                         Mgr. Isabela Hobzová, ředitelka ŠÚ Opava

.

Ředitelka Školského úřadu děkuje Gymnáziu Hlučín za vzorné organizační propagační akce středních škol INFORMA 97, která byla určena vycházejícím žákům a jejich rodičům.

                                                         Mgr. Isabela Hobzová, ředitelka ŠÚ Opava

.

Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací – PTP Ostrava si dovoluje vyjádřit vysoké ocenění Vašemu přístupu k celostátnímu setkání členů Svazu VTNP-PTP konanému dne 23.5.1998 v Ostravě a Karviné. Zvláště prosíme o poděkování za vzorné a vysoce kvalitní vystoupení členům pěveckého tělesa Vašich studentů pod vedením pí.dr.A.Veselé.

                                       Ing. Josef Gabriel, předseda Svazu VTNP-PTP Ostrava

.

Národní srovnávací zkoušky 1998

    Po loňském vítězství naší školy v NSZ, organizovaných nadací SCIO Praha, se 3.ročníku zúčastnili také naši letošní maturanti. Mnozí z nich navázali na úspěch svých předchůdců a rovněž dosáhli vysokých percentilů (percentil udává, kolik procent účastníků dosáhlo stejného nebo horšího skóre). Naše škola dosáhla v průměru 90,48 percentilu, což ji opět řadí mezi 10 nejúspěšnějších hodnocených škol z celé ČR a mezi 4 nejúspěšnější gymnázia na severní Moravě (vítěznou školou se stalo Gymnázium M.Koperníka v Bílovci).

.

72. výroční zpráva (škol.rok 1998 - 99)

.

Z úvodního slova ředitele

.

      Nemohu začít jinak, než v předchozích výročních zprávách.

Ano, máme v našem resortu dalšího, od r.1989 v pořadí již sedmého ministra školství, Eduarda Zemana. Ten kromě jiných záslužných činů předložil do vlády „Koncepci resortu MŠMT ČR do roku 2002“, která snad konečně vyvolá veřejnou diskusi k transformaci našeho školství.

     V letošním školním roce jsme se dočkali prvních maturantů našeho nového šestiletého studijního cyklu. Očekávání, která jsme do nich počínaje r.1993 vkládali, rozhodně nezklamali. Naopak, byli jsme příjemně překvapeni jak jejich studijními výsledky, tak i jejich celkovým vystupováním a bohatými aktivitami v nejrůznějších oblastech školní a mimoškolní činnosti.

    Nejen oni, ale také ostatní naši studenti dosáhli v letošním školním roce mimořádných výsledků. Po získání titulu Okresního přeborníka SŠ ve volejbale dosáhli historického úspěchu – 3.místa v regionálním kole této soutěže… Po nesnadných jednáních se podařilo zajistit připojení vnitřní počítačové sítě k Internetu, který se tímto stal přístupný všem studentům a vyučujícím…

… S potěšením mohu konstatovat, že inspekce ČŠI, provedená na našem gymnáziu, ohodnotila jeho činnost jako nadprůměrnou. Toto příznivé stanovisko ČŠI je závazkem pro všechny maše pracovníky a studenty i do budoucích let. Všem, kteří se o dobré jméno hlučínského gymnázia zasloužili, upřímně děkuji.

.

73. výroční zpráva (škol.rok 1999 – 2000)

(součástí Jubilejní zprávy k 80. výročí založení školy)

.

Z úvodního slova ředitele

    Zakladatelé hlučínského gymnázia nám před 80 lety dali vzácnou příležitost bilancovat v roce pohádkově magickém, v roce dvoutisícím. Jeho historie je bezesporu bohatá, v mnoha směrech poučná, prolínají jí desítky osobností, jejichž význam překročil hranice nejen města, regionu, ale i naší země. Její součástí jsou takřka čtyři tisíce osudů, do nichž se škola nesmazatelně zapsala…

… Je štěstím každého ředitele, jestliže vede kolektiv, ve kterém existuje vnitřní sepětí, pohoda, pocit soudržnosti se školou, ochota dát jí víc, než je určeno vyučovacím úvazkem, pokud u svých kolegů může očekávat oporu a pomoc. Mohu říct, že já to štěstí měl a po celou dobu svého působení na našem gymnáziu jsem jeho profesorský sbor vnímal jako přátelský a soudržný kolektiv lidí, kterému šlo vždy o zachování dobrého jména školy. Přeji si, aby tomu tak bylo i v budoucnu.

    Hlučínskému gymnáziu k jeho jubileu přeji, nechť se dočká desítek dalších osobností, které ho učiní známým a slavným, jako kdysi básník Josef Kainar, které prospějí zemi i lidstvu výsledky své badatelské práce a vysokou univerzitní vzdělaností, jako jsou Antonín Hartmann, Jindřich Mikeska, Josef Jařab, Jaroslav Salga, Rudolf Šrámek, Jindřich Kaluža, ale i nových lékařů, inženýrů, právníků, pedagogů, soukromých podnikatelů či státních úředníků, kteří mu budou svou prací dělat čest a dobré jméno.

     Studentům školy, současným i budoucím, pak přeji především výborné učitele – osobnosti, na které se budou moci kdykoliv s důvěrou obrátit při řešení školních i osobních problémů, aby se jim touha po vědění stala neukojitelnou potřebou a maturitní vysvědčení z hlučínského gymnázia zůstalo platnou vstupenkou do jejich dalšího života.

.

Zdravice jubilujícího devadesátníka

   „ Tibi et collegis salutem corporis optimam ac tranquillitatem animi necnon successus invenum erudiendorum atque educandorum plurimos exoptat“

(„ Tobě a kolegům co nejlepší zdraví těla, pokoj duše a také co nejvíce zdaru při vzdělávání mladých upřímně přeje“)

                                                                             Prof. Antonín Hartmann

.

Kapka historie...

… posledních pět let

… Jsme rádi, že se nám podařilo zorganizovat pro studenty školy několik výjezdů do zahraničí. Jedná se nap. O studijní stáže ve Velké Británii, reciproční výměnu se studenty z BRD, sportovně-turistické kurzy v Itálii, poznávací zájezd členů pěveckého sboru do Drážďan, poznávací zájezdy do Vídně, Budapešti atd…

… Počínaje r.1996 naše gymnázium každoročně zajišťovalo organizaci presentační akce „INFORMA“, která je určena vycházejícím žákům základních škol a jejich rodičům z celého Hlučínska. Ve stejném roce byl v konkurzním řízení vybrán staronový ředitel školy RNDr. Jiří Bárta. Pod jeho vedením škola pokračovala ve zlepšování zejména materiálně-technických podmínek výuky….

                                                     Mgr. Zdeněk Štěpánek – kronikář G Hlučín

.

74. výroční zpráva (škol.rok 2000-01)

.

Z úvodního slova ředitele

Motto: „ Přál bych si, aby naši studenti měli ke svému gymnáziu stejně tak vřelý vztah, jako já ho měl k němu po celých 36 let mého pedagogického působení.“

                                                ( prof. Zdeněk Štěpánek pro školní rádio OMEGA)

.

Vstoupili jsme do deváté dekády existence hlučínského gymnázia. Těch předchozích osmdesát let jsme si připomněli při oslavách jeho jubilea, při nichž se „vytáhli“ naši současní  studenti svou hezkou školní akademií…

… Na velmi vysokou úroveň se dostal školní časopis JAM, stejně tak i jeho internetová verze a zcela zaslouženě v celostátní soutěži zvítězila… Vytáhla se také naše školní hudební skupina Vyděržaj svými úspěšnými veřejnými koncerty jak v Hlučíně, tak v ostravské Aréně… Velice záslužnou činnost provozovali také členové školního rozhlasového studia OMEGA , kteří  svým pravidelným vysíláním významně přispěli k oživení celkové atmosféry na naší škole. Prezentovali se i ve vysílání Reportu České televize, která s nimi natočila reportáž… V letošním školním roce jsme úspěšně zahájili partnerskou spolupráci se dvěma polskými školami – Lyceem

v Namyslówě a Gimnazjem v Krzanowicích v rámci Programu Phare CBC…

.

Z dopisu hudebního skladatele a spisovatele Ilji Hurníka maturantům roku Jedna

.

Milí maturanti !

.

     Už jsem zapomněl, kdo tu povídku napsal: V koncertním sále hraje jakýsi umělec. V hledišti sedí dva Rusové.Jeden se nakloní k druhému: „Úžasné! Jak ho naučili takhle hrát?“ Druhý řekne tvrdě: „Bili ho!“ Podobně jsem se i já podivil příspěvkům ve Vašem almanachu. Krásně jste je sepsali, ačkoli Vás nebili. Vaše škola musí být výborná, když Vás pozvedla na takovou úroveň. Možná, že se Vám bude po ní stýskat. Tohle jsem kdysi prožíval i já, když jsem se loučil se svými učiteli, se svou školou. Ale zároveň se mne dotklo cosi nového – pocit svobody. Teď už budu s hudbou sám, a o to víc bude moje.

    Také Vy teď vezmete své schopnosti, svůj talent do vlastních rukou, i volbu, jak s ním naložit. Cosi končí – ale otevírá se Vám nový, volný obzor.

    Na cestu k němu přeje hodně štěstí

                                                                                          Váš Ilja Hurník

.

Z dopisu Moravskoslezského svazu VTNP – PTP

.

Vážený pane řediteli,

dovolte, abych Vám vyjádřil vřelý dík za vystoupení pěveckého sboru Vašeho gymnázia při VI. setkání příslušníků AČR s pétépáky ve VVP Libavá dne 7.6.2001. Umělecký dojem byl vynikající a přispěl ke zkrásnění a oduševnění naší akce ať v chrámu sv. Anny ve Staré Vodě při mši sv. koncelebrované moravskoslezskými hierarchy, tak v posádkovém Domě armády ve Městě Libavá.

Ještě jednou vřelý a upřímný dík a neskromné přání další prospěšné spolupráce.

                                       JUDr. Bohumír Dufek, předseda MSS  VTNP - PTP

.

Podzimní smutek na G Hlučín 

Všechny studenty a pracovníky školy hluboce zasáhla smutná zpráva o úmrtí jejího studenta 4.A třídy. V závěru výroční zprávy je napsáno:

__________________________________________________________________

Počátkem školního roku 2000/2001 prohrál svůj statečný boj se zákeřnou nemocí nadějný student a výborný kamarád - maturant Aleš Kladiva..

Odešel z našich řad, ale v našich vzpomínkách zůstává nadále.

_________________________________________________________________

75. výroční zpráva ( škol.rok 2001 – 02)

Z úvodního slova ředitele

       Mám-li vyčlenit dominující prvek letošního školního roku na našem gymnáziu, jsou jím určitě partnerské vztahy se dvěma polskými školami – Lyceem Ogólnoksztalcacem im. Jaroslava Iwaszkiewicza v Namyslówě a Gimnaziem v Krzanowicích. V duchu Komenského názoru, že „škola musí být otevřena okolnímu světu“, jsme uskutečnili celkem pět vzájemných setkání, čtyři z nich pak v rámci Programu EU Phare CBC, jehož cílem je přispívat ke vzdělávání generací mladých Evropanů k toleranci a otevřenosti, k poznání shodných i odlišných prvků vzdělávacích systémů, prostředí, kultury a zvyklostí jiných národů.Kvalitně připravený program i přátelská atmosféra v Hlučíně i v Krzanowicích patřily k hlavním kladům všech těchto setkání.

   Jsem rád, že letošní školní rok proběhl také ve znamení významných sportovních úspěchů studentů našeho gymnázia. Mezi nimi dominují zejména vítězství našich děvčat v okresním i krajském kole soutěže Asociace školních sportovních klubů ve šplhu a poté skvělé 2. místo v jejím celostátním finále, stejně tak i historické vítězství našich chlapců v okresním i krajském kole Středoškolských her ve volejbale a krásné 4.místo ve finále ČR – východ, které se uskutečnilo v Uherském Hradišti za bouřlivé podpory čtyř desítek sportovních fanoušků z naší školy (pozn. a také jejího ředitele,  který na onu skvělou sportovní atmosféru a soudržnost hlučínských velice rád vzpomíná).,,

… všichni členové družstva VI.B převzali na podzim v Nelahozevsi třetí hlavní cenu, kterou  byla oceněna jejich multimediální prezentace naší školy v celostátní soutěži Mládí a vědění 2001. Za tento mimořádný úspěch (soutěže se zúčastnilo 304 škol) jim městská rada udělila čestný titul „Nejlepší reprezentant města Hlučína za r. 2001“…

… Ve dnech 11.-15.února 2002 provedla na našem gymnáziu inspekci ČŠI… V závěru inspekční zprávy se uvádí, že „… škola si od poslední inspekce udržela vysoký standard v oblasti podmínek vzdělávání a rovněž v oblasti kvality vzdělávání ve sledovaných předmětech prokázala velmi dobré výsledky.“

Z dopisu ředitelky Gimnazia v Krzanowicích Dr. Kornelie Lach

Szanowny Panie Dyrektorze,

    na Pana Rece skladam serdeczne podziekowania w imieniu wlasnym, jak równicz naszych naiczycieli i uczniów za kolejne goscinne przyjecie nas w murach Waszej Szkoly… sročili do kraju pelni wrazen i milych przezyc, o których na pewno dlugo beda pamietac…

                                                                           Serdeczne  Kornelia Lach

76. výroční zpráva  ( škol.rok  2002 – 03)

Z úvodního slova ředitele

     Jestliže jsem v předchozích zprávách „vítal“ vždy nového ministra školství, tuto setrvačnost mi v posledních letech přerušil v pořadí sedmý porevoluční ministr Eduard Zeman. Po sedmi mužích (nikoliv statečných) převzala vedení resortu školství první žena, JUDr. Petra Buzková. Ta musela brzy po jmenování ministryní statečně čelit rozsáhlým povodním, které zasáhly některé české kraje, vč. Prahy, školy a školská zařízení v nich

nevyjímaje.

    A co se stalo prioritou v činnosti našeho gymnázia v letošním školním roce? Byla to zejména solidarita našich studentů, pedagogických i nepedagogických pracovníků s občany postiženými loňskými povodněmi. Rozhodli jsme se uspořádat dva benefiční koncerty pro studenty školy i širokou hlučínskou veřejnost, jejichž dobrovolný výtěžek byl doručen na povodňový účet města Veselí nad Lužnicí. Od ředitelky DDM tohoto města jsme obdrželi dopis, v němž se mj. píše: „… Velmi nás potěšil zájem Vašich studentů o osud našeho města při srpnových povodních. Vámi zaslaná částka ve výši 33 240,– Kč bude poskytnuta Domu dětí a mládeže na rekonstrukci loděnice a vodácké klubovny, která byla povodní úplně zničena. Za tuto pomoc jsme Vám velmi vděčni, prosíme Vás, abyste poděkoval Vašim studentům i pedagogům“…

…Celá řada hudbymilovných studentů prokázala svůj nesporný talent na Jarním koncertu, který se uskutečnil v Evangelickém kostele v Hlučíně, a jejich vystoupení sklidilo u diváků zasloužené ovace. Velkého ocenění se dočkali také naši studenti – výtvarníci na výstavě svých děl, jenž byla instalována v hlučínském kulturním domě u příležitosti Dne Země…

   … Domnívám se, že školní rok 2002/2003 se zařadil bohatou uměleckou činností a četnými kolektivními a individuálními úspěchy našich studentů k nejlepším rokům v historii našeho gymnázia a já mohu už jenom poděkovat všem jeho aktérům, kteří se o to zasloužili.  

.

Přání hudebního skladatele Ilji Hurníka maturantům 2003

Milé absolventi, vážení absolventi hlučínského gymnázia,

pobyl jsem s Vámi  na benefici pořádané Vaší školou jen chvilku, ale stačila, abych vdechl svěží atmosféru, v níž se dobře žije a tvoří. Já jsem ve Vašich letech prožíval trvalou úzkost, krátce po maturitě odvlekli nacisté většinu naší třídy do německých fabrik. A přesto se k té době stále vracíme. My, abiturienti pražského gymnázia, se scházíme již dvaašedesát let. Z pětatřiceti nás zbývá osm a na ona léta vzpomínáme vděčně prostě proto, že jsme je prožili spolu.

    Přeji Vám, abyste se navzájem podrželi v obzoru, sdíleli své osudy, pochopení i pomoc.                                                                                                                           Váš Ilja Hurník

Z rozhovoru školního rádia OMEGA s Markem Ebenem.

     Na benefici k 80. jubileu Ilji Hurníka byl pozván také jeho synovec Marek Eben, známý moderátor, herec a písničkář. Jelikož však v tentýž den, kdy se benefice konala, vystupoval se svými bratry, Kryštofem a Davidem, na koncertě v Kroměříži, domluvil se alespoň se členy rádia OMEGA na rozhovoru, který uskutečnili Michal Schoffer a Ondřej Lasák v době školního výletu třídy VI.B do Prahy před hotelem Intercontinental (po povodni byl ještě uzavřen). Videozáznam rozhovoru s Markem Ebenem pořídil Petr Kocián. Vyjímáme z něj :

OMEGA: „ Rádi bychom se dověděli o našem hostu benefice Iljovi Hurníkovi něco víc přímo od člena jeho rodiny. Jaký byl a je váš strýček ?“

M.Eben : „ Ilja Hurník je nejlepší strýček, jakého si můžete představit, protože v sobě symbolizoval nejrůznější nedostižné cíle. A já můžu říct tcela zodpovědně, že jsem se nenaučil hrát na piano tak krásně jako Ilja Hurník, nenaučil jsem se u toho kouřit dýmku jak I.H., nenaučil jsem se ani psát tak pěkné povídky jako I.H., nestal jsem se tak otužilý jako I.H., který se vrhal do ledové Vltavy, nenaučil jsem se taky tak pěkně točit míčky při pingpongu, čím nás I.H. přiváděl k zoufalství, ale jsem mu vděčný za to,že jestli Pánbůh dá, tak do osmdesáti budu na tom ještě pracovat.“

OMEGA: „ … A na čem teď děláte vy ?“

M.Eben: „ To je správně položená otázka, protože já teď dělána desce, která se jmenuje „Já na tom dělám“ a vyjde asi za 14 dní. Pro nás to byla velice příjemná změna, protože jsme sedm let s bratry nehráli, je to jiná práce a velká zábava.“

OMEGA: „ Na co nejraději vzpomínáte v souvislosti se svým strýčkem Iljou Hurníkem ?“

M.Eben: „ Na nedělní obědy. To se nikdy nevědělo, co přesně bude. A v tom byl Ilja úžasně překvapivý. To je muž činu, který od záměru k realizaci má velmi krátkou a přímou cestu. Ale to, jak se bavil s mými rodiči u stolu, to byla vždycky velká detektivka.“

OMEGA: „ Co byste mu tak na dálku popřál ? V Hlučíně mu vaše přání promítneme.“

M.Eben: „ Svému strýčkovi přeji, aby ho ten život pořád tak těšil jako doposud, aby měl pořád tak výtečné nápady, abychom se s ním ještě dlouho potěšili.“

OMEGA: „ A co byste vzkázal k nám, do Hlučína ?“

M.Eben: „ Zdravím všechny studenty gymnázia. Pokud vám to nepůjde, nic si z toho nedělejte, mně to také nešlo. Až pojedu do Ostravy, tak se určitě u vás stavím a půjdu si taky zahrát golf do Šilheřovic, tam jsem ještě nikdy nehrál.“

(pozn. To se Markovi R. splnilo v květnu r. 2004, kdy si s chutí golf v Šilheřovicích zahrál)

.

77. výroční zpráva (škol.rok 2003 – 04)

Z úvodního slova ředitele

Nový školní rok 2003/2004 začal poprvé v historii školy atypicky – stávkou. Vyhlásil ji na 1. září Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství na protest proti nesplněným slibům vlády České republiky, která si paradoxně jako svou hlavní prioritu ve svém programovém prohlášení stanovila právě resort školství. Marně se jeho ministryně Petra Buzková snažila koncem srpna 2003 na celostátním setkání na pražském Žofíně přesvědčit přítomné zástupce ze všech krajů o opaku. Další dění ve školství potvrdilo, že požadavky stávkujících učitelů byly zcela oprávněné…

Velkou radost nám všem udělala také Petra Kostřicová ze sexty, když v krajském kole Olympiády v českém jazyce obhájila své loňské vítězství a postoupila do celostátního finále. Krajskými přeborníky se stali rovněž Martin Plaček z kvinty v Chemické olympiádě a Daniel Reichel ze sekundy v Zeměpisné olympiádě. Stejně tak i 2. místo Lucie Lasákové ze sexty v celostátní literární soutěži „Komenský a my“, je vynikajícím úspěchem. K těmto bezesporu největším úspěchům patří řada dalších výborných výsledků našich studentů v soutěžích a olympiádách jak na krajské, tak i okresní úrovni…

Nebyla to však pouze procházka „růžovým sadem“, vyskytly se pochopitelně i různé problémy, které bylo nutné překonat. A tady bych rád moc poděkoval především své zástupkyni Mgr. Libuši Gelnarové za její účinnou pomoc a obětavost při řízení školy a celému pracovnímu kolektivu za zodpovědnou práci v uplynulém školním roce…

.

78. výroční zpráva (škol.rok 2004-05)

Z úvodního slova ředitele

    Když jsem 1.září 2004 zahajoval ve školním rozhlase nový školní rok, netušil jsem, že pro mne skončí již 12. října. Vážná nemoc mi bohužel překazila všechny mé další plány a jediné, co mi umožnilo alespoň zpovzdálí sledovat dění na našem gymnáziu, byl můj mobilní telefon a výborné kolegyně a kolegové, kteří mě díky němu mohli průběžně informovat o dosahovaných úspěších našich studentů i o všech akcích, které ve škole probíhaly.

Velkou radost mi udělaly vždy zprávy o četných úspěších našich studentů ve středoškolských soutěžích, např. našeho dívčího družstva, které v soutěži AŠSK ve šplhu zvítězilo nejen v okresním a krajském kole, ale dosáhlo historicky nejlepšího výsledku našeho gymnázia, když po tříletém úsilí zvítězilo také v kole celostátním. Do celostátního kola se probojovali také další dva naši studenti, a to Martin Plaček ze sexty, který se stal krajským přeborníkem v Chemické olympiádě, kat.A, Lucie Šebestová ze II.B v Olympiádě v jazyce německém a

Matouš  Krömer z primy v Zeměpisné olympiádě, kat.C. Takovou žeň krajských přeborníků a účastníků celostátních kol naše škola ve své historii skutečně nepamatuje !

…Říká se, že pokud má ředitel ve škole, kterou řídí, výborný pracovní kolektiv a výbornou zástupkyni, tak škola „jede“ dobře i bez něj. Hlučínské gymnázium takové štěstí má a splnilo všechny plánované úkoly i bez mého přispění. Za to bych moc rád poděkoval zejména své zástupkyni Mgr. Libuši Gelnarové, která obětavě převzala veškerou odpovědnost za řízení školy na svá bedra, ale také Mgr. Heleně Kapounové, která jí v její řídící činnosti rovněž hodně pomáhala,  a všem ostatním pedagogickým i provozním pracovníkům, kteří se zasloužili o bezproblémový chod výchovně-vzdělávacího a ekonomického procesu v tomto školním roce…

      Moje nemoc se k mé lítosti stala neslučitelnou s mou další řídící činností na našem gymnáziu, proto jsem se rozhodl z funkce ředitele odstoupit…

... Velkou radost mám také z dokončení 1. etapy rekonstrukce našeho školního hřiště, o které se zasloužili zejména naši štědří sponzoři . Na obou těchto úspěších se nemalou měrou podílel starosta města Hlučína p.Petr Adamec, jemuž rovněž děkuji za jeho mnohaletou podporu našemu snažení...

...Rád bych zde poděkoval především těm, kteří mi po celou tuto mou dlouhou životní etapu, nebo po její část, v mém úsilí pomáhali, a to všem mým kolegyním a kolegům, jak pedagogickým, tak provozním, ale také desítkám zástupců výboru rodičovského sdružení naší školy, kteří se mnou nezištně spolupracovali a mají velký podíl na vytváření jejího dobrého jména. V neposlední řadě děkuji také všem jejím studentům, kteří ji úspěšně presentovali na veřejnosti a svým chováním a vystupováním jí dělali čest.... 

                                                                                        RNDr.Jiří Bárta

 

Náhledy fotografií ze složky Kterak jsem přežil 11 ministrů školství